Hasta Hakları

HASTA HAKLARIHİZMETLERDEN YARARLANMA HAKKI

Kurumumuza başvuran her birey, dil, din, ırk veya mezhep ayrımı yapılmaksızın tüm hizmetlerden yararlanma hakkına sahiptir.

Hastalarımız kurumumuzun sunduğu tanı ve tedavi imkânları ve bu hizmetlere nasıl ulaşacağı konusunda bilgilenme hakkına sahiptir.

BİLGİLENDİRME ve ONAY HAKKI

Hastalarımız kendileri veya yasal temsilcileri kanalı ile önerilen tıbbi girişimleri ve her bir girişimin potansiyel risk veya yararlarını, önerilen girişimlerin alternatiflerini, tedavisiz kalmanın sonucu gelişecek süreci içerecek şekilde sağlık durumları konusunda anlayabileceği dil ve yöntemle tam bilgi alma hakkına sahiptir.

Hastalarımızın taleplerini yazılı olarak bildirdikleri takdirde, tüm tıbbi kayıt işlemlerinin yazılı bir kopyasını alma hakları vardır.

Hastalarımız tıbbi ve yasal zorunluluklar dışında, hastalığı ile ilgili ciddi yan etki riski, ölüm riski, nekahat ile ilgili problemler, başarı şansı gibi konularda bilgilendirme yapıldıktan sonra uygulanacak tedaviye karar verme hakkına sahiptir. Hastamız bu hakkı kullandığı takdirde yapılacak işlemlere onay verdiğini kabul etmiş sayılır.

Hastalarımız ağrının doğru değerlendirilmesi ve tedavisi konusunda bilgi alma hakkına sahiptir.

Hastalarımızın ve ailelerinin organ ve diğer dokuları bağışlamayı nasıl seçecekleri konusunda bilgi alma hakları vardır.

Hastalarımızın, hastanede yürütülen klinik araştırma ve deneylere nasıl katılabilecekleri konusunda haberdar edilme, katılmayı kabul eden hastalarımızın da nasıl korunacakları konusunda kendilerinin ve ailelerinin bilgi alma hakkı vardır.

Hastalarımızın kurumumuz misyonu hakkında açıkça bilgi alma hakkına sahiptir.

PERSONELİ TANIMA SEÇME ve DEĞİŞTİRME HAKKI

Hastalarımız kendi tedavilerinden sorumlu doktor, hemşire ve diğer sağlık personelinin kimliklerini, görev ve unvanlarını bilme, seçme ve değiştirme hakkına sahiptir.

KURULUŞU SEÇME ve DEĞİŞTİRME HAKKI

Hastalarımız tabi olduğu mevzuatın öngördüğü usul ve şartlara uyulmak kaydı ile sağlık kurum ve kuruluşunu seçme ve değiştirme hakkına sahiptir.

TEDAVİYİ REDDETME ve DURDURMA HAKKI

Hastalarımız, kanunen zorunlu haller dışında ve doğabilecek olumsuz sonuçların sorumluluğu hastaya ait olmak üzere, hasta kendisine uygulanması planlanan veya uygulanmakta olan tedaviyi reddetme veya durdurulmasını isteme hakkına sahiptir.

MAHREMİYET (GİZLİLİK) HAKKI

Hastalarımızın tüm tedavi sürecinde mahremiyete uygun bir ortamda hizmet alma hakkı vardır.

Hastanemize başvuran tüm bireylerin sağlık durumu, tıbbi durumu ve kişiye özel tüm bilgileri, ölümünden sonra bile gizli kalacak biçimde korunur. Hastaya ait bu bilgiler kendi isteği üzerine açıklanabilir.

SAYGI GÖRME HAKKI

Hastalarımız, her zaman ve her türlü koşulda kişisel itibarları korunarak saygılı, şefkatli ve güler yüzlü bir ortamda tetkik yaptırma ve tedavi olma hakkına sahiptir.

 • KONSÜLTASYON İSTEME HAKKI
 • Hastanın kendi talebi ve ilave ödemeyi kabul etmesi halinde, farklı branştan bir uzman konsültasyon yapmasını isteme hakkı vardır.
 • İKİNCİ GÖRÜŞ İSTEME HAKKI
 • Hasta, tedavisi ile ilgilenen hekim dışında aynı branşta görev yapan bir başka hekimden sağlık durumu hakkında bilgi alma hakkına sahiptir.
 • DİNİ VECİBELERİ YERİNE GETİREBİLME HAKKI
 • Hastalarımız dini farklılık gözetilmeksizin ve tedaviye engel olmadığı sürece, dini vecibelerini serbestçe yerine getirme hakkına sahiptir.
 • GÜVENLİK HAKKI
 • Herkesin sağlık kurumunda güvenlik içinde olmayı bekleme ve bunu isteme hakkı vardır. Hastaların, ziyaretçi ve refakatçi gibi yakınlarının, can ve mal güvenliklerinin korunması ve sağlanması için gerekli tedbirler kurumumuzca alınır.
 • Kurumumuzda çocuklar, engelli bireyler ve yaşlılar (yalnız, bakıma muhtaç, refakatçisi olmayanlar) için uygun koruma önlemleri alınmıştır.
 • REFAKATÇİ ve ZİYARETÇİ BULUNDURMA HAKKI
 • Hastalarımız, kurumumuz tarafından belirlenen usul ve esaslara uygun şekilde ziyaretçi kabul etmek ve refakatçi bulundurma hakkına sahiptir.
 • ŞİKAYET/GÖRÜŞ ve ÖNERİ BİLDİRME HAKKI
 • Hasta ve hasta ailesi, hasta haklarının ihlali halinde hastanemizde şikayet mekanizmasının başlatılması, gözden geçirilmesi, sonuçlandırılması ve sonucundan haberdar edilme hakkına sahiptir.
 • SAĞLIK KURULUŞU KURAL ve UYGULAMALARI
 • Hastalarımız, kendilerine uygulanacak kurum kural ve uygulamaları konusunda bilgi edinme hakkına sahiptir.
 • TETKİK ve TEDAVİ BEDELLERİ
 • Hastalarımız tedavi öncesinde, tedavi hizmet bedellerini öğrenme ve daha sonra aldıkları hizmet karşılığında ödediği bedellerin açık ve detaylı faturasını isteme ve alma hakkına sahiptir.

HASTA SORUMLULUKLARI

 • BİLGİ VERME

Tıbbi hizmet vermekle görevli doktor ve hemşirelere sağlık durumuyla ilgili tam ve doğru bilgi vermek

 • ÖNERİLERE UYMA

Hastamız tedavisinden sorumlu doktor tarafından önerilen tedavi planına uymakla ve doktorun talimatları doğrultusunda ilgili sağlık personelinin bakım planını yerine getirmesini kabullenmekle de yükümlüdür.

 • PLANLANAN TEDAVİYİ RED ETME

Hastalarımız, doktoru tarafından planlanan tedaviyi reddetmekle doğacak sonuçlardan kendisi sorumludur.

 • SAĞLIK KURULUŞU KURALLARINA UYMA

Hastalarımız, sağlık kuruluşumuzun kural ve uygulamalarına uymak ile sorumludur.

 • SAYGI GÖSTERME

Hastalarımız, sağlık kuruluşu içerisinde bulunan hasta ve yakınlarını tehlikeye sokan gürültü, ziyaretçi, duman gibi rahatsızlık verici durumlarda hastanenin alacağı tedbir ve kurallara uygun davranmakla sorumludur.

 • ENFEKSİYON KONTROL

Hasta ve hasta yakınları, enfeksiyon hastalıklarının yayılması için kendilerine önerilen tüm önlemler konusunda hassas davranmak ile sorumludur.

 • ÖDEME SORUMLULUĞU

Hastalarımız tetkik ve tedavi giderlerini ödemek ile sorumludur. Demirbaş ve sarf malzemelerine kasıtlı olarak zarar veren hasta ve yakınlarının bunu ödeme sorumluluğu vardır.

 • HASTA ZİYARETÇİSİ

Hastalarımızın aynı anda mümkün olduğunca az ziyaretçi kabul etmesi, başka hastalara ait eşyaları kullanmaması, ziyaretçilerin yiyecek, içecek getirmemesi, hastane ziyaret saatlerine uyması sorumluluğu vardır.

*** Bu doküman, Sağlık Bakanlığı 23420 sayılı Hasta Hakları Yönetmeliği ile Amsterdam Bildirgesi’nde alınan kararlar çerçevesinde hazırlanmıştır.

Yorumlar kapalı.